abc poszkodowanych

abc poszkodowanych

ABC POSZKODOWANYCH

MIAŁEŚ WYPADEK

Z każdym wypadkiem wiąże się stres i niedowierzanie, iż to właśnie nas dotknęło nieszczęśliwe zdarzenie. Jednakże chcąc skutecznie dochodzić odszkodowania musimy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach:

I Koniecznie należy zabezpieczyć dowody, co będzie możliwe poprzez spełnienie następujących warunków:

 • wezwać Policję na miejsce zdarzenia, ułatwi to znacznie dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych w toku późniejszych czynności wyjaśniających przez sprawcę wypadku
 • zapisać dane świadków i poprosić ich o pisemne oświadczenie w zakresie przebiegu wypadku
 • zanotować dane sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela,

II Niezwłocznie poinformować o zdarzeniu Biuro ARIS

wówczas będziemy mogli udzielić dalszych instrukcji: z jakich tytułów może poszkodowany dochodzić odszkodowania i w jaki sposób należy je udokumentować, aby mógł uzyskać godziwe odszkodowanie.

Jakie dokumenty są niezbędne do likwidacji szkody?

Podstawą skutecznego dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela jest jak najobszerniejsze zgromadzenie dokumentacji w sprawie. Im pełniejsza jest dokumentacja tym łatwiej uzasadnić jest dochodzone roszczenie. Biuro Prawne ARIS pomaga Klientowi zebrać niezbędną dokumentację oraz sformułować odpowiednie roszczenia, tak aby wypłacone odszkodowanie było jak najwyższe.

Niezbędnymi dokumentami do skutecznego oraz szybkiego poprowadzenia likwidacji szkody są:

 • Dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego do odszkodowania
 • Prawo jazdy, jeżeli ubezpieczony w chwili zdarzenia kierował pojazdem
 • Protokół powypadkowy BHP w przypadku wypadku przy pracy
 • Dokument ubezpieczenia w przypadku dochodzenia odszkodowania z NNW (Polisa, Deklaracja, Indywidualne potwierdzenie)
 • Dokument potwierdzający okoliczności wypadku (np. z policji, prokuratury, sądu)
 • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia (np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego itp.)
 • Dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy/nauki (np. zwolnienie lekarskie)
 • Dowody nabycia uszkodzonych/zniszczonych rzeczy
 • Informacja o wysokości odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy (jeśli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (stopniu niepełnosprawności)
 • Orzeczenie o niezdolności do pracy
 • Rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, środki opatrunkowe
 • Zdjęcia

Jak długo można dochodzić odszkodowania od sprawy wypadku/ubezpieczyciela za czyn niedozwolony?

Przepisem zakreślającym termin dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku/ubezpieczyciela z tytułu czynu niedozwolonego określa art. 442 KC. Termin ten wynosi trzy lata i liczy się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Nie mniej roszczenie może ulec przedawnieniu nawet wówczas, gdy od dnia dowiedzenia się o szkodzie termin trzyletni jeszcze nie upłynął, lecz od daty zdarzenia wyrządzającego szkodę upłynął termin dziesięcioletni. Dziesięcioletni termin przedawnienia liczony jest zawsze od daty zdarzenia, nawet jeżeli dochodzenie roszczeń z tego tytułu było w ciągu dziesięciu lat z niezależnych od poszkodowanego przyczyn niemożliwe.

CO TO JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ ?

Zgodnie z art. 415 k.c. zasadą jest odpowiedzialność oparta na winie sprawcy szkody. Za szkodę odpowiada osoba, której zawinione zachowanie jest źródłem powstania tej szkody. Zdarzeniem sprawczym, w rozumieniu art. 415 k.c., jest zarówno działanie, jak i zaniechanie. Czyn sprawcy pociągający za sobą odpowiedzialność musi być bezprawny (jest takim na pewno przestępstwo). Art. 444 k.c.stanowi natomiast, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Tak więc szkoda na osobie obejmuje uszczerbki wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, itd. Zastosowanie tego przepisu ma miejsce tylko wtedy, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza opiera się na podstawie deliktowej (w tym, gdy podstawą jest przestępstwo). Naprawienie szkody majątkowej na osobie w odniesieniu do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sprawia, iż poszkodowanemu przysługuje: - jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów (art. 444 § 1 k.c.) - renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym (art. 444 § 2 k.c.).

Należy jeszcze określić, co rozumie się pod pojęciem "uszkodzenie ciała". Polega ono na naruszeniu integralności fizycznej człowieka (np. rany, złamania). Poszkodowanym w rozumieniu art. 444 k.c., uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba. Wymienione skutki muszą być bezpośrednim następstwem zdarzenia sprawczego.

arisodszkodowania.pl - Odszkodowania powypadkowe z OC | Poznań