Szkody komunikacyjne

Szkody komunikacyjne

Jeżeli jako rowerzysta, pieszy, pasażer, kierowca doznałeś obrażeń ciała możesz dochodzić świadczeń z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku lub podmiotu zobowiązanego do naprawy szkody. Z tego tytułu przysługuje:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu  rehabilitacyjnego
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • koszty opieki osób trzecich
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków
 • zwrot kosztów związanych z utratą rzeczy

Jeżeli w skutek wypadku lub doznanych obrażeń ktoś zmarł należy się:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. rodzice, dziecko, współmałżonka, babcia, dziadek
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, stypy, zakupem nagrobka)

Kącik prawny

Odszkodowanie:

art. 444 § 1 k.c.
W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Zadośćuczynienie:

art. 445 § 1 k.c.
W wypadkach uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Renta:

art. 444 § 2 k.c.
Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.