Wypadki w pracy

Wypadki w pracy

Jeżeli szkoda powstała podczas wykonywania pracy (np. upadek z drabiny, uszkodzenie ciała przez nie zabezpieczoną maszynę, itp.) przysługuje Ci odszkodowanie z ZUS oraz od pracodawcy, bądź jego ubezpieczyciela.

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu  rehabilitacyjnego
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • koszty opieki osób trzecich
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków
 • zwrot kosztów związanych z utratą rzeczy

Jeżeli w skutek wypadku lub doznanych obrażeń ktoś zmarł należy się:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. rodzice, dziecko, współmałżonka, babcia, dziadek
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, stypy, zakupem nagrobka)